U kojem se roku mora platiti porez na promet nekretnina u Hrvatskoj?

Nakon zaključenja kupoprodajnog ugovora, kupac je dužan porez prijaviti nadležnoj poreznoj upravi u roku od 30 dana uzimajući u obzir datum s ugovora. Kupac je dužan u roku od 15 dana od dana ispostave rješenja od porezne uprave platiti porez, a ako ga u tom roku ne plati, obračunavaju mu se kamate za svaki dan prekoračenja roka.

U kojem se roku mora platiti porez na promet nekretnina u Hrvatskoj?

U kojem se roku mora platiti porez na promet nekretnina u Hrvatskoj?